Assisteren PHP hosting

Klanten van LinQhost kiezen voor ondersteuning en zekerheid. Met ons Backup SLA leggen we met u vast hoe de disaster & recovery dienstverlening door ons verzorgd wordt. We maken met u afspraken over hoe vaak we bijvoorbeeld backups van uw bestanden maken, hoe lang dit bewaard wordt en wat u verder van ons mag verwachten. Aanpassingen t.a.v. het SLA is zeker mogelijk, vraag ons naar de mogelijkheden of bekijk de veelgestelde vragen over het Backup SLA.

Artikel 1. Partijen

Deze Back-up Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen:

LinQhost B.V., Kieler Bocht 9, 9723 JA Groningen. Geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel te Groningen onder nummer 67697860, hierna te noemen LinQhost;

en;

Klant, hierna te noemen Gebruiker.

Artikel 2. Overzicht

2.1. Achtergrond en doel van deze SLA

Deze SLA is enkel van toepassing op de back-updiensten van LinQhost in het kader van disaster and recovery van data van de Gebruiker. Deze bestaan uit het opslaan van data, de retentie daarvan en eventuele recovery bij calamiteiten. Deze SLA beschrijft het niveau van dienstverlening dat met de dienst wordt meegeleverd alsmede de uitbreidingen die hierop mogelijk zijn.

2.2. Looptijd van de SLA

Deze SLA loopt gedurende de periode dat Gebruiker back-updiensten afneemt van LinQhost. Periodiek wordt deze SLA herzien om zodoende nieuwe omstandigheden of vormen van dienstverlening in het document te verwerken, die ten tijde van het opstellen van de vorige versie van de SLA nog niet bekend of beschikbaar waren. Van tijd tot tijd kan LinQhost deze SLA aanpassen op dezelfde wijze als de overeenkomst tussen partijen, zoals is omschreven in haar Algemene Voorwaarden (zie daarvoor onze algemene voorwaarden).

3. Policies

3.1. Standaard policy

Standaard gelden voor de back-updiensten de volgende uitgangspunten:

 • Per (virtuele) server zijn de kosten van de back-updienst € 15,40 per maand;
 • Kosten van voor back-up gebruikte opslag zijn € 0,145 per gigabyte (GB);
 • Alle tarieven kunnen van tijd tot tijd worden aangepast conform de procedure over tariefswijzigingen uit de Algemene Voorwaarden (zie daarvoor onze algemene voorwaarden);
 • LinQhost is gerechtigd om externe kosten voor data traffic door te berekenen aan de Gebruiker;
 • Het configureren van de back-updienst, het monitoren of back-ups gemaakt worden en of deze back-ups geslaagd zijn zal door LinQhost worden verzorgd;
 • Er wordt één (1) back-up per dag gemaakt;
 • Een back-up wordt vijf (5) dagen bewaard, waarna deze automatisch wordt verwijderd.
 • Back-ups zullen binnen vijf (5) dagen na beëindiging van de dienst worden verwijderd.
 • Op verzoek wordt er maximaal één back-up (1) per kalendermaand kostenloos teruggezet (recovery);
 • Indien meer terugzettingen gewenst zijn dan is dit mogelijk tegen aanvullende kosten (uurtarief)
 • De gebruiker heeft toegang tot de servicedesk van LinQhost conform artikel 4 hieronder;
 • Alles wat buiten deze standaard policy valt breng meerkosten met zich mee conform de standaardtarieven van LinQhost voor aanvullende serviceaanvragen (Tarieven aanvullende diensten), of middels een aanvullende offerte.

3.2. Afwijkingen van de standaard policy

Indien de Gebruiker bepaalde afwijkingen wenst van de standaard policy dan is dit mogelijk tegen een nader op te geven meerprijs. Er worden in dit geval wijzigingen ten aanzien van het voorgaande lijst opgenomen middels een addendum. U kunt denken aan wijzigingen als:

 • Uitbreiding aantal backups per dag
 • Het uitbreiden van het aantal archieven; bijv. van 5 dagen naar 7 dagen (of meer)
 • Extra policy toevoegen; bijv. 1 x per maand, 6 maanden bewaren

4. Ondersteuning bij back-updiensten

4.1. Servicedesk

LinQhost biedt bij voorkeur via e-mail toegang tot de servicedesk voor het aanmelden van issues of het stellen van vragen rondom back-ups. Deze servicedesk is beschikbaar tijdens kantooruren op werkdagen op de op de site aangegeven tijden. De servicedesk is gesloten op officieel erkende Nederlandse feestdagen, in het weekend en op dagen die op voorhand door LinQhost zijn gecommuniceerd. De servicedesk is tevens telefonisch bereikbaar. De telefoon is voor urgente kwesties bedoeld of als e-mail niet beschikbaar is. Bij het telefonisch melden van kwesties van welke aard ook dient eerst een bericht via e-mail te worden ingediend met vermelding van de kwestie. Deze kan LinQhost vervolgens gebruiken voor issue registratie en het antwoorden aan de Gebruiker.

Voor zaken die voor vier uur ‘s middags zijn aangemeld geldt een responstijd volgens het Same Business Day principe, zaken die na vier uur ‘s middags zijn aangemeld worden volgens het Next Business Day principe beantwoord.