Team LinQhost

LinQhost biedt haar klanten webhosting en aanverwante diensten aan. LinQhost treedt daarbij op als neutraal doorgeefluik: zij faciliteert alleen en heeft geen inhoudelijke bemoeienis met de inhoud die klanten opslaan of doorgeven via haar systemen.

LinQhost heeft deze notice-en-takedown procedure ingevoerd om klachten te kunnen beoordelen en zo nodig opgeslagen inhoud te verwijderen.

Klachten over opgeslagen inhoud kunt u mailen naar abuse@linqhost.net.

Klachtprocedure

Uw klacht wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee werkdagen behandeld conform onderstaande procedure.

1. LinQhost onderzoekt de klacht: is voldoende duidelijk waar over wordt geklaagd (auteursrechten, privacy, smaad, oplichting, computercriminaliteit of andere grondslag) en is afdoende bewijs aanwezig? Zo niet, dan wordt de klacht meteen afgewezen.

2. Er overleg geweest met de klant? Zo niet, dan stuurt LinQhost de klacht door naar de klant met het verzoek daarop te reageren. De reactie van de klant wordt teruggestuurd naar de klager.

3. Als de klager daarna nog steeds van mening is dat de uiting tegen de wet is, dient hij dat bij te melden. Hij moet daarbij een beargumenteerd weerwoord op de reactie van de klant meesturen.

4. LinQhost beoordeelt of de klacht onmiskenbaar juist is, op basis van de uiting zoals gepubliceerd, de klacht, de reactie van de klant en en het weerwoord daarop.

5. Als de klacht inderdaad onmiskenbaar juist is, zal LinQhost B.V. de uiting blokkeren of ontoegankelijk maken voor anderen dan de beheerder van de betreffende site of blog. De enige uitzondering hierop is als de klant in zijn weerwoord heeft aangegeven de klacht bij de rechter aan te zullen vechten. In dat geval worden klant en klager aan elkaar gekoppeld.

6. Als LinQhost redelijke twijfel heeft over de juistheid van de klacht, wordt deze afgewezen. Klager en klant worden hierover geïnformeerd.

Wanneer voldoende aannemelijk is dat sprake is van onrechtmatig handelen jegens een klager, is LinQhost gerechtigd persoonsgegevens van de klant of betrokken gebruikers aan deze derden beschikbaar te stellen. LinQhost zal de klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

Verboden inhoud

Op grond van de algemene voorwaarden van LinQhost is het verboden inhoud op te slaan of te verspreiden die in strijd is met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen inhoud die

1. kinderpornografisch, smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is,

2. inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht,

3. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie,

4. hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,

5. ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of

6. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

Verder is het verboden overige klanten of internetgebruikers te hinderen, overlast te veroorzaken of schade toe te brengen aan de systemen of netwerken. Het is de klant verboden data op te slaan of te verzenden dan wel processen of programma’s, al dan niet via de systemen van LinQhost, op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit LinQhost, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade kan toebrengen.

Daarbij dient Opdrachtgever door hemzelf bij een Dienst ingezette hardware en/of software up-to-date te houden, in het bijzonder waar het security updates betreft. Het niet naleven hiervan is een vorm van verboden hinder.

Aanpassing van deze procedure

LinQhost zal deze procedure regelmatig reviewen en kan deze op elk moment aanpassen waar nodig.