Team LinQhost

Algemene voorwaarden zijn vaak uitgebreid omschreven. Om e.e.a toch eenvoudig en begrijpelijk te vertalen vindt u onderstaand de belangrijkste punten van onze ‘ALV’. U kunt onze ‘ALV’ hier downloaden.

 

  • Uw dienst wordt aan het einde van de afgesproken looptijd met eenzelfde periode verlengd.
  • Een mogelijke aanbieding geldt voor de eerste looptijd, na verlenging betaalt u het normale tarief dat uiteraard vooraf aan u gecommuniceerd zal worden.
  • Uw eventuele opzegging dient uiterlijk tot 1 maand voor het einde van de looptijd door ons ontvangen te zijn.
  • U kunt uw opzegging via het LinQhost Portal aan ons doorgeven.
  • Indien u akkoord gaat met de aangeboden offerte en/of gebruik maakt van onze dienst, dan gaat u tevens akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Deze meest actuele versie wordt aan u gelijktijdig met de offerte verstrekt en eventuele updates zullen altijd op onze website worden te raadplegen zijn.
  • Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening betaald te zijn.

  Algemene Voorwaarden

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en buitencontractuele verbintenissen tussen LINQHOST B.V., geregistreerd in het handelsregister onder nummer 67697860 (“LinQhost”), en haar wederpartij (“Opdrachtgever”).
  Bepalingen of (inkoop)voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden, zijn niet van toepassing en worden door LinQhost uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  Artikel 1. Aanbod en aanvaarding

  1.1. Opdrachtgever kan diverse soorten dienstverlening van LinQhost afnemen, zoals webhosting, bemiddeling bij registratie van domeinnamen, beschikbaarstelling van SSL-certificaten, installatie van software of leveren van filters (“de Diensten”). Bij gebreke van een specifieke en gedetailleerde offerte is de omschrijving van de Diensten op de website van LinQhost bindend.

  1.2. Na het maken van de selectie kan Opdrachtgever een aanvraag versturen naar LinQhost. Deze zal op basis hiervan een elektronisch aanbod samenstellen en toezenden aan Opdrachtgever. De overeenkomst tot levering van de Diensten komt tot stand op het moment dat LinQhost een schriftelijke acceptatie van het aanbod ontvangt van Opdrachtgever. In voorkomende gevallen mag LinQhost een ondertekende acceptatie verlangen.

  1.3. LinQhost kan te allen tijde weigeren een aanbod uit te brengen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een eerdere overeenkomst met Opdrachtgever is opgezegd wegens wanprestatie van Opdrachtgever. LinQhost kan eveneens tot drie (3) werkdagen na acceptatie de overeenkomst ontbinden op deze grond. LinQhost zal de weigering voorzien van een motivatie.

  1.4. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, kan Opdrachtgever binnen zeven (7) werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst deze ontbinden met een schriftelijke mededeling daarvan aan LinQhost. Dit recht komt te vervallen zodra Opdrachtgever een Dienst in gebruik neemt of zodra LinQhost derden toestemming geeft werkzaamheden ten behoeve van een Dienst te verrichten voor Opdrachtgever.

  Artikel 2. Uitvoering van de Diensten

  2.1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal LinQhost zo spoedig mogelijk de Diensten uitvoeren conform het aanbod, daarbij rekening houdend met de redelijke wensen van Opdrachtgever. LinQhost garandeert dat de Diensten naar beste kunnen worden uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. De Diensten worden nadrukkelijk geleverd onder een inspanningsverbintenis, zeker omdat LinQhost voor de Diensten in grote mate afhankelijk is van derden, tenzij partijen in een Service Level Agreement (“SLA”) een uitdrukkelijk en concreet resultaat zijn overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat Opdrachtgever maakt van een door LinQhost afgegeven advies steeds voor diens eigen rekening en risico.

  2.2. De levertijden zijn indicatief. Overschrijding van overeengekomen levertijden, door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  2.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft LinQhost het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden. LinQhost is door Opdrachtgever gemachtigd om in voorkomende gevallen bij de inschakeling van derden voor de Opdrachtgever een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden.

  2.4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle zaken en gegevens, waarvan LinQhost aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan LinQhost worden verstrekt.

  2.5. LinQhost is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of integriteit van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de levering van de betreffende Diensten op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

  2.6. LinQhost heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren en/of het gebruik daarvan te beperken of op te schorten, indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens LinQhost niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

  2.7. Indien LinQhost, door omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker blijken dan haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is LinQhost gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever als ‘meerwerk’ in rekening te brengen met als uitgangspunt de reguliere tarieven van LinQhost.

  Artikel 3. Ondersteuning door LinQhost

  3.1. LinQhost zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van ondersteuning op afstand per telefoon, via een ticketingsysteem of anderzins. De tijden van beschikbaarheid en eventuele responstijden zullen op de website van LinQhost worden gepubliceerd of op nader overeen te komen wijze worden gecommuniceerd.

  3.2. Indien deze ondersteuning niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zullen LinQhost en Opdrachtgever in overleg een afspraak maken voor een passend alternatief en de eventuele kosten die daaraan verbonden zullen zijn.

  3.3. Op verzoek van Opdrachtgever kan LinQhost software installeren en/of configureren op systemen onder beheer van LinQhost. LinQhost is echter te allen tijde gerechtigd dergelijk installeren of configureren te weigeren als naar haar mening dit niet zinvol, onpraktisch of onveilig is. Installatie en configuratie worden geleverd zonder garanties (‘as is’).

  3.4. Indien voor het gebruik van software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en zorgdragen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Op verzoek kan LinQhost bepaalde licenties afnemen en overdragen aan Opdrachtgever, dan wel licenties afnemen als vertegenwoordiger van Opdrachtgever, tegen nader overeen te komen vergoeding. Opdrachtgever vrijwaart LinQhost voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door LinQhost.

  Artikel 4. Beschikbaarheid van systemen

  4.1. Indien een Dienst (mede) geleverd wordt via systemen en/of netwerken onder beheer van LinQhost, zoals bij webhosting, e-mailverzending/ontvangst of toegang tot beheertools, zal LinQhost zich bij deze Dienst inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door LinQhost opgeslagen gegevens te realiseren.

  4.2. LinQhost biedt geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide SLA.

  4.3. LinQhost zal zich inspannen om de door haar gebruikte systemen en software up-to-date te houden. LinQhost is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). LinQhost is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van een Dienst niet ten goede komt. In het bijzonder mag LinQhost installatie van een update of patch uitstellen totdat zij deze afdoende heeft kunnen testen en evalueren.

  4.4. Opdrachtgever zal door hemzelf bij een Dienst ingezette hardware en/of software up-to-date houden, in het bijzonder waar het security updates betreft. LinQhost kan hiertoe aanwijzingen geven welke Opdrachtgever stipt op dient te volgen.

  4.5. Indien toegang tot een administratief account en/of een beheertool overeengekomen is zodat Opdrachtgever nader overeen te komen aspecten van de Dienst kan beheren, zal LinQhost aan Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Opdrachtgever zal hier zorgvuldig mee omgaan en draagt het risico van misbruik van deze gegevens.

  4.6. Ieder actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker van Opdrachtgever gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan LinQhost te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

  4.7. LinQhost zal regelmatig reservekopieën maken van door Opdrachtgever op systemen van LinQhost opgeslagen gegevens voor continuïteitsdoeleinden. Deze reservekopieën worden niet beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever maar alleen door LinQhost gebruikt voor gegevensherstel bij continuïteitsproblemen. Het beschikbaar stellen van de reservekopieën of individuele bestanden daaruit is alleen mogelijk in bijzondere gevallen en tegen betaling van het dan geldende standaardtarief.

  4.8. Bij overschrijding van de overeengekomen maxima voor dataverkeer, opslagruimte en/of processorcapaciteit is LinQhost bevoegd verder gebruik van de betreffende Dienst te beperken, te blokkeren of tijdelijk op te schorten, dan wel om een extra bedrag in rekening te brengen, conform de dan geldende bedragen voor extra processorcapaciteit, dataverkeer of opslagruimte. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

  Artikel 5. Gedragsregels omtrent inhoud

  5.1. Indien een Dienst strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverde inhoud aan derden, zoals in geval van webhosting, verzending van e-mail of het streamen van audio of video, geldt daarbij het in dit artikel bepaalde.

  5.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van inhoud in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen inhoud die kinderpornografisch, smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend en/of haatzaaiend is, inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en/of privacyrechten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat (“spam”) of kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat (“malware”).

  5.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige gebruikers van de Diensten of internetgebruikers te hinderen, overlast te veroorzaken of schade toe te brengen aan de systemen of netwerken. Het is Opdrachtgever verboden data op te slaan of te verzenden dan wel processen of software, al dan niet via de systemen van LinQhost, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit LinQhost, overige gebruikers van de Diensten of internetgebruikers hindert of schade kan toebrengen.

  5.4. Indien naar het oordeel van LinQhost sprake is van overtreding van bovenstaande leden, of van artikel 4 lid 4, is LinQhost gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om te beëindigen of de impact te beperken. Hieronder valt onder meer het mogen blokkeren of ontoegankelijk maken van informatie of het uitschakelen van software.

  5.5. Wanneer voldoende aannemelijk is dat sprake is van onrechtmatig handelen jegens een derde, en deze derde een reëel belang heeft bij afgifte van persoonsgegevens van Opdrachtgever of een gebruiker van een Dienst, is LinQhost voorts gerechtigd deze persoonsgegevens aan deze derde beschikbaar te stellen. LinQhost zal in deze situatie een belangenafweging maken en indien haalbaar en toegestaan is Opdrachtgever vooraf informeren over haar voornemen hiertoe. In overige gevallen zal LinQhost de gegevens pas afgeven na een ambtelijk of rechterlijk bevel.

  5.6. LinQhost zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen in het kader van dit artikel. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de gevolgen van dergelijke maatregelen. Indien LinQhost kosten moet maken om een overtreding te beëindigen of de impact te beperken, worden deze op Opdrachtgever verhaald.

  5.7. Opdrachtgever vrijwaart LinQhost van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens, informatie, website(s) en dergelijke.

  Artikel 6. Domeinnamen, IP-adressen en SSL-certificaten

  6.1. Indien een Dienst (mede) omvat dat LinQhost voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, IP-adres en/of SSL-certificaat, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

  6.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam, IP-adres en/of SSL-certificaat zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de ACM, de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland of de uitgevende certificerende instantie. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning. LinQhost vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

  6.3. LinQhost is gerechtigd voor de bemiddelingsdienst en de dienst van het in gebruik nemen van de domeinnaam, het IP-adres of SSL-certificaat administratiekosten te rekenen. Deze worden vooraf gemeld. Administratiekosten zijn gebaseerd op een jaar dienstverlening en worden 50% vooraf ineens en 50% naar rato per maand in rekening gebracht. Bij rechtsgeldige opzegging binnen een jaar dient Opdrachtgever het resterende deel van de administratiekosten ineens te voldoen. LinQhost mag dit verrekenen met te restitueren bedragen.

  6.4. Uitsluitend de bevestiging van LinQhost, waarin vermeld wordt dat een domeinnaam, IP-adres en/of SSL-certificaat is toegekend, of de ingebruikname daarvan ten behoeve van een Dienst, is bewijs van toekenning. Een factuur van LinQhost voor aanvraag of bemiddeling is geen bevestiging van registratie.

  6.5. LinQhost zal zorgen dat door Opdrachtgever via LinQhost toegekende domeinnamen, IP-adressen en/of SSL-certificaten voor de Diensten bruikbaar en beschikbaar zijn conform artikel 3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt LinQhost schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam, IP-adres en/of SSL-certificaat namens of door Opdrachtgever.

  6.6. LinQhost is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam, IP-adres en/of SSL-certificaat of voor het feit dat een domeinnaam of IP-adres door een derde wordt overgenomen en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van LinQhost.

  6.7. Tenzij anders overeengekomen wordt een IP-adres slechts ingezet voor de duur van de overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever. IP-adressen kunnen worden gedeeld met andere klanten van LinQhost, tenzij expliciet anders overeen gekomen. Opdrachtgever kan een IP-adres niet opeisen of meenemen tenzij dat expliciet schriftelijk is afgesproken. Voorts is LinQhost gerechtigd IP-adressen te wijzigen als dat noodzakelijk is voor een goede levering van de betreffende Dienst(en).

  6.8. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is LinQhost gerechtigd een domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

  Artikel 7. Reselleractiviteiten

  7.1. Indien een Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van LinQhost door Opdrachtgever aan diens klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

  7.2. Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening en risico en is niet gerechtigd voor of namens LinQhost overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van LinQhost is. Opdrachtgever is bij Resellen zelf als enige verantwoordelijk voor het leveren van ondersteuning aan haar klanten. LinQhost levert alleen ondersteuning (conform artikel 3) aan Opdrachtgever zelf.

  7.3. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de overeengekomen grenzen van LinQhost. Opdrachtgever dient haar klanten echter te allen tijde minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als in deze algemene voorwaarden vermeld, in het bijzonder betreffende artikel 5 (Gedragsregels). LinQhost kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.

  7.4. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens LinQhost.

  7.5. LinQhost zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij LinQhost een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade aan systemen of netwerken van LinQhost, schending van de regels uit artikel 5 en overlast voor derden door activiteiten van klanten van Opdrachtgever is in ieder geval een dringende reden.

  7.6. Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van LinQhost te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van LinQhost voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van LinQhost.

  7.7. Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van LinQhost alsof zij zelf deze handeling of nalaten had verricht.

  7.8. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt LinQhost het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten over de situatie en hen aan te bieden hun overeenkomsten voort te zetten bij LinQhost of een aan haar gelieerde derde.

  Artikel 8. Rechten van intellectuele eigendom

  8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van een Dienst ter beschikking gestelde werken (zoals software, scripts, teksten of afbeeldingen) berusten uitsluitend bij LinQhost of diens toeleveranciers, behoudens die rechten waarvan schriftelijk is overeengekomen dat zij worden overgedragen aan Opdrachtgever en tegen welke prijs.

  8.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken. Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen in werken aan te brengen, tenzij dat expliciet overeengekomen is of dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik of om fouten te herstellen.

  8.3. Indien enig recht van intellectueel eigendom op een werk wordt overgedragen van LinQhost naar Opdrachtgever, behoudt LinQhost een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om het werk en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. Dit laat onverlet de plicht van LinQhost om vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen.

  8.4. Alle gebruiksrechten voor ter beschikking gestelde werken vervallen bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

  Artikel 9. Prijzen

  9.1. Alle prijzen zijn exclusief eventuele omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Voorts zijn prijzen op de website van LinQhost onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Alleen de prijzen in het aan Opdrachtgever toegezonden aanbod zijn bindend. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

  9.2. Opdrachtgever zal jaarlijks of maandelijks bij vooruitbetaling het verschuldigde bedrag voldoen aan LinQhost, tenzij een andere termijn is afgesproken. Delen van het termijnbedrag die variabel zijn, bijvoorbeeld omdat ze worden vastgesteld op basis van daadwerkelijk verbruik gedurende de termijn, zal Opdrachtgever bij achterafbetaling voldoen aan LinQhost.

  9.3. LinQhost is gerechtigd de gehanteerde tarieven periodiek, maar maximaal eens per kalenderjaar, aan te passen. Indien de overeenkomst op dat moment nog geen jaar van kracht is, zal de tariefswijziging pas in werking treden voor Opdrachtgever bij ommekomst van het jaar.

  9.4. LinQhost zal Opdrachtgever ten minste twee (2) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. 

  Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

  10.1. LinQhost zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever. LinQhost verstuurt elektronische facturen tenzij anders overeengekomen (waarbij administratiekosten gevorderd mogen worden). Opdrachtgever zal de facturen betalen via automatische incasso. Andere betalingsmogelijkheden zijn alleen mogelijk met aparte toestemming van LinQhost.

  10.2. De betalingstermijn van facturen van LinQhost is veertien (14) dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf veertien (14) dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.

  10.3. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan LinQhost te melden. LinQhost zal dit onderzoeken en hier zo spoedig mogelijk op reageren. Een verschil van mening over het verschuldigde bedrag geeft Opdrachtnemer nimmer het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van haar betalingsplicht.

  10.4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop van toepassing zijnde wettelijke handelsrente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

  10.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

  Artikel 11. Geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens

  11.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

  11.2. LinQhost zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen onder beheer van LinQhost, tenzij Opdrachtgever hiervoor toestemming heeft gegeven, de kennisneming noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of LinQhost daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of bevoegd gegeven bevel door de autoriteiten. In dat geval zal LinQhost zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt. Wanneer LinQhost van een bevoegdheid uit dit lid gebruik maakt, zal zij Opdrachtgever daarover informeren tenzij dit onmogelijk is of verboden door wet of bevel.

  11.3. LinQhost behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere opdrachtgevers te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

  11.4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

  11.5 LinQhost houdt zich aan de geldende privacyregelgeving in Nederland en biedt als verwerker van mogelijke persoonsgegevens aan om een haar conveniërende verwerkersovereenkomst met Opdrachtgever te sluiten.

  Artikel 12. Aansprakelijkheid

  12.1. LinQhost is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

  12.2. Iedere aansprakelijkheid van LinQhost voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens gederfde omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

  12.3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen kan worden uitgekeerd is hetgeen gefactureerd voor de twaalf maanden voorafgaand aan de maand waarin het schadebrengende feit zich voordeed, met een maximum van € 5.000,= (exclusief BTW). 

  12.4. De aansprakelijkheid van LinQhost wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever LinQhost onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en LinQhost ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LinQhost in staat is adequaat te reageren.

  12.5. In geval van overmacht zal de uitvoering van de overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) worden opgeschort en, wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, naar keuze van partijen worden ontbonden. Opschorting en ontbinding vinden dan plaats zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: storingen aan of het uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, en stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie of fouten in toelevering, van overheidswege opgelegde beperkingen, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat LinQhost door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van LinQhost kan worden gevergd.

  12.6. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze voorwaarden komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de bedrijfsleiding van LinQhost.

  Artikel 13. Duur en opzegging

  13.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden is bepaald of met wederzijds goedvinden.

  13.2. De overeenkomst kan steeds tegen het einde van een kalendermaand via het LinQhost Portal worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) jaar. Gedurende de eerste twaalf (12) maanden van de looptijd kan de overeenkomst echter nog niet worden opgezegd. Indien er geen LinQhost Portal ter beschikking wordt gesteld, dan dient de opzegging schriftelijk te gebeuren.

  13.3. Indien Opdrachtgever een consument is, dan kan de mededeling hiervan via hetzelfde kanaal als waarlangs Opdrachtgever de aanvaarding heeft medegedeeld, alsmede – bij voorkeur – via het LinQhost Portal of, wanneer er geen LinQhost Portal ter beschikking wordt gesteld, schriftelijk.

  13.4. Bij opzegging bedoeld in het vorige lid zal LinQhost eventueel vooruit betaalde maar door opzegging onverschuldigd geworden bedragen terugbetalen, onder verrekening van openstaande administratiekosten.

  13.5. Bij een beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook is LinQhost gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. LinQhost is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen. Opdrachtgever dient desgewenst vóór de einddatum zelf de betreffende gegevens veilig te stellen.

  Artikel 14. Wijzigingen in overeenkomst

  14.1. De overeenkomst kan slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. LinQhost is echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee (2) maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke schriftelijke afspraak echter nimmer opzij zetten.

  14.2. Indien Opdrachtgever binnen de periode als genoemd in het vorige lid bezwaar maakt, dan zal LinQhost overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Zij zal van haar beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien LinQhost bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

  14.3. LinQhost mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.

  Artikel 15. Slotbepalingen

  15.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin LinQhost gevestigd is.

  15.2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

  15.3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en elektronische communicatie, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat en de betreffende informatie zich leent voor duurzame opslag en raadpleging. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van elektronische communicatie te bevestigen.

  15.4. De door LinQhost ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie of administratie heeft dwingende bewijskracht, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

  15.5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is LinQhost steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.