Algemene voorwaarden zijn vaak uitgebreid omschreven. Om e.e.a toch eenvoudig en begrijpelijk te vertalen vindt u onderstaand de belangrijkste punten van onze ‘ALV’

  • Uw dienst wordt aan het einde van de afgesproken looptijd met een zelfde periode verlengd.
  • Een mogelijke aanbieding geldt voor de eerste looptijd, na verlenging betaalt u het normale tarief welke uiteraard vooraf aan u gecommuniceerd zal worden.
  • Uw eventuele opzegging dient uiterlijk tot 1 maand voor eind van de looptijd bij ons ontvangen te zijn.
  • U kunt uw opzegging per post, e-mail of via Mijn LinQhost doorgeven.
  • Indien u akkoord gaat met de aangeboden offerte / dienst, gaat u tevens akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Deze meest actuele versie wordt aan u gelijktijdig met de offerte verstrekt.
  • Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening betaald te zijn.

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen LinQhost managed hostingdiensten te Zuidbroek, Kamer van Koophandel 63928426 (“LinQhost”) en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).
Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor LinQhost alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1. Aanbod en aanvaarding

1.1. Opdrachtgever kan via de website van LinQhost een selectie maken uit de diverse pakketten aan dienstverlening, zoals webhosting, bemiddeling bij registratie van domeinnamen, beschikbaarstelling van SSL-certificaten, installatie van software of leveren van filters (“de Diensten”) die LinQhost bereid is te leveren. Uitsluitend de op de website bij het pakket vermelde omschrijving van de Diensten is bindend.

1.2. Na het maken van de selectie kan Opdrachtgever een aanvraag versturen naar LinQhost. Deze zal op basis hiervan een elektronisch aanbod samenstellen en toezenden aan Opdrachtgever. De overeenkomst tot levering van de Diensten komt tot stand op het moment dat LinQhost een online acceptatie van het aanbod ontvangt van de website dan wel een voor akkoord ondertekende kopie van het aanbod per e-mail, fax of post ontvangt.

1.3. LinQhost kan weigeren een aanbod uit te brengen wanneer de persoon van Opdrachtgever voor haar onaanvaardbaar is. Dit is in het bijzonder het geval wanneer een eerdere overeenkomst met Opdrachtgever is opgezegd wegens wanprestatie van Opdrachtgever. LinQhost kan eveneens tot drie werkdagen na acceptatie de overeenkomst ontbinden op deze grond. LinQhost zal de weigering voorzien van een motivatie.

1.4. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, kan Opdrachtgever binnen zeven werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst deze ontbinden middels mededeling daarvan aan LinQhost. Dit recht komt te vervallen zodra Opdrachtgever een Dienst in gebruik neemt of LinQhost toestemming geeft werkzaamheden ten behoeve van een Dienst te verrichten.

1.5. Indien Opdrachtgever geen aanvraag via de website instuurt, maar er desondanks mee instemt (zoals bij een telefonische bestelling), of althans die indruk wekt, dat LinQhost werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van Diensten vallen, dan wordt de overeenkomst als gesloten beschouwd.

Artikel 2. Uitvoering van de Diensten

2.1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal LinQhost zo spoedig mogelijk de Diensten uitvoeren conform het aanbod, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. LinQhost garandeert dat de Diensten naar beste kunnen worden uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

2.2. Levertijden zijn indicatief. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft LinQhost het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze derden opereren onder de verantwoordelijkheid en toezicht van LinQhost.

2.4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle zaken en gegevens, waarvan LinQhost aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan LinQhost worden verstrekt.

2.5. LinQhost is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de levering van de betreffende Diensten op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

2.6. LinQhost heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren en/of het gebruik daarvan te beperken, indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens LinQhost niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

2.7. Indien LinQhost, door omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is LinQhost gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3. Ondersteuning door LinQhost

3.1. LinQhost zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van ondersteuning op afstand per telefoon of e-mail. De tijden van beschikbaarheid en eventuele responstijden zullen op de website van LinQhost worden gepubliceerd of op nader overeen te komen wijze worden gecommuniceerd.

3.2. Indien deze ondersteuning niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zullen LinQhost en Opdrachtgever in overleg een afspraak maken voor een bevredigend alternatief en de eventuele kosten die daaraan verbonden zullen zijn.

3.3. Op verzoek van Opdrachtgever kan LinQhost software installeren en/of configureren op systemen onder beheer van LinQhost. LinQhost is echter te allen tijde gerechtigd dergelijk installeren of configureren te weigeren als naar haar mening dit niet zinvol, praktisch of veilig is. Installatie en configuratie wordt geleverd zonder garantie op succes.

3.4. Indien voor het gebruik van software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en zorgdragen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Op verzoek kan LinQhost bepaalde licenties afnemen en overdragen aan Opdrachtgever, dan wel licenties afnemen als vertegenwoordiger van Opdrachtgever, tegen nader overeen te komen vergoeding. Opdrachtgever vrijwaart LinQhost voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door LinQhost.

Artikel 4. Beschikbaarheid van systemen

4.1. Indien een Dienst (mede) geleverd wordt via systemen en/of netwerken onder beheer van LinQhost, zoals bij webhosting, e-mailverzending/ontvangst of toegang tot beheertools, zal LinQhost zich bij deze Dienst inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door LinQhost opgeslagen gegevens te realiseren.

4.2. LinQhost biedt geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement.

4.3. LinQhost zal zich inspannen om de door haar gebruikte systemen en software up-to-date te houden. LinQhost is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). LinQhost is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van een Dienst niet ten goede komt. In het bijzonder mag LinQhost installatie van een update of patch uitstellen totdat zij deze afdoende heeft kunnen testen en evalueren.

4.4. Opdrachtgever zal door hemzelf bij een Dienst ingezette hardware en/of software up-to-date houden, in het bijzonder waar het security updates betreft. LinQhost kan hiertoe aanwijzingen geven welke Opdrachtgever stipt op dient te volgen.

4.5. Indien toegang tot een administratief account en/of een beheertool overeengekomen is zodat Opdrachtgever nader overeen te komen aspecten van de Dienst kan beheren, zal LinQhost aan Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen.

4.6. Ieder actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker van Opdrachtgever gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan LinQhost te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

4.7. LinQhost zal regelmatig reservekopieën maken van door Opdrachtgever op systemen van LinQhost opgeslagen gegevens voor continuïteitsdoeleinden. Deze reservekopieën worden niet beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever maar alleen door LinQhost gebruikt voor gegevensherstel bij continuïteitsproblemen. Het beschikbaar stellen van de reservekopieën of individuele bestanden daaruit is alleen mogelijk in bijzondere gevallen en tegen betaling van het dan geldende standaardtarief.

4.8. Bij overschrijding van de overeengekomen maxima voor dataverkeer, opslagruimte en/of processorcapaciteit is LinQhost bevoegd verder gebruik van de betreffende Dienst te beperken of te blokkeren, dan wel om een extra bedrag in rekening te brengen, conform de dan geldende bedragen voor extra processorcapaciteit, dataverkeer of opslagruimte. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

Artikel 5. Gedragsregels omtrent inhoud

5.1. Indien een Dienst strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverde inhoud aan derden, zoals in geval van webhosting, verzending van e-mail of het streamen van audio of video, geldt daarbij het in dit artikel bepaalde.

5.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van inhoud in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen inhoud die

kinderpornografisch, smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is,

inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht,

een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie,

hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,

ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of

kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

5.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige gebruikers van de Diensten of internetgebruikers te hinderen, overlast te veroorzaken of schade toe te brengen aan de systemen of netwerken. Het is Opdrachtgever verboden data op te slaan of te verzenden dan wel processen of software, al dan niet via de systemen van LinQhost, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit LinQhost, overige gebruikers van de Diensten of internetgebruikers hindert of schade kan toebrengen.

5.4. Indien naar het oordeel van LinQhost sprake is van overtreding van bovenstaande leden, of van artikel 4 lid 4, is LinQhost gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om te beëindigen of de impact te beperken. Hieronder valt onder meer het mogen blokkeren of ontoegankelijk maken van informatie of het uitschakelen van software.

5.5. Wanneer voldoende aannemelijk is dat sprake is van onrechtmatig handelen jegens een derde, en deze derde een reëel belang heeft bij afgifte van persoonsgegevens van Opdrachtgever of een gebruiker van een Dienst, is LinQhost voorts gerechtigd deze persoonsgegevens aan deze derde beschikbaar te stellen. LinQhost zal in deze situatie een belangenafweging maken en indien haalbaar Opdrachtgever vooraf informeren over haar voornemen hiertoe. In geval van twijfel zal LinQhost de rechter laten beslissen over de afgifte.

5.6. LinQhost zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen in het kader van dit artikel. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de gevolgen van dergelijke maatregelen. Indien LinQhost kosten moet maken om een overtreding te beëindigen of de impact te beperken, worden deze op Opdrachtgever verhaald.

5.7. Opdrachtgever vrijwaart LinQhost van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens, informatie, website(s) en dergelijke.

Artikel 6. Co-located hosting

6.1. Indien Opdrachtgever eigen computersystemen of andere apparatuur (“Co-located Apparatuur”) wenst in te zetten in datacentra of racks onder beheer van LinQhost ten behoeve van een Dienst, zal LinQhost Opdrachtgever hiertoe in staat stellen onder haar begeleiding en toezicht, of namens Opdrachtgever deze werkzaamheden verrichten. De hiervoor gemaakte uren worden gefactureerd aan Opdrachtgever.

6.2. Op verzoek van Opdrachtgever kan LinQhost zelf computersystemen of andere apparatuur aanschaffen die als (deel van de) Co-located Apparatuur wordt ingezet. Deze apparatuur wordt eigendom van Opdrachtgever na voldoening van de relevante facturen.

6.3. Co-located Apparatuur blijft eigendom van Opdrachtgever en wordt in bruikleen verstrekt aan LinQhost voor de duur van de Overeenkomst. Voor dit recht van bruikleen is LinQhost geen vergoeding verschuldigd.

6.4. LinQhost zal de Co-located Apparatuur uitsluitend gebruiken in het kader van de levering van de Diensten. LinQhost heeft geen plichten ten aanzien van beheer of onderhoud van de Co-located Apparatuur tenzij expliciet anders afgesproken. Het op verzoek van klant uitvoeren van feitelijke beheershandelingen (zoals het herstarten van servers, het koppelen van externe opslagmedia of het uitlezen van een display) impliceren geen beheersplichten.

6.5. Schade aan de Co-located Apparatuur is voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de schade gedekt is door een verzekering van LinQhost of tenzij sprake is van schade door opzet of grove schuld van LinQhost.

6.6. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt LinQhost het recht de Co-located Apparatuur onder zich te houden tot Opdrachtgever aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Wanneer dit niet binnen een redelijke termijn is gebeurd, is LinQhost gerechtigd de Co-located Apparatuur te verkopen teneinde nog openstaande schulden van Opdrachtgever te voldoen. Eventuele meeropbrengsten bij een dergelijke verkoop zullen worden terugbetaald aan Opdrachtgever.

Artikel 7. Domeinnamen, IP-adressen en SSL-certificaten

7.1. Indien een Dienst (mede) omvat dat LinQhost voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, IP-adres en/of SSL-certificaat, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

7.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam, IP-adres en/of SSL-certificaat zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de OPTA, de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland of de uitgevende certificerende instantie. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning. LinQhost vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

7.3. LinQhost is gerechtigd voor de bemiddelingsdienst en de dienst van het in gebruik nemen van de domeinnaam, het IP-adres of SSL-certificaat administratiekosten te rekenen. Deze worden vooraf gemeld. Administratiekosten zijn gebaseerd op een jaar dienstverlening en worden 50% vooraf ineens en 50% naar rato per maand in rekening gebracht. Bij rechtsgeldige opzegging binnen een jaar dient Opdrachtgever het resterende deel van de administratiekosten ineens te voldoen. LinQhost mag dit verrekenen met te restitueren bedragen.

7.4. Uitsluitend de bevestiging van LinQhost, waarin vermeld wordt dat een domeinnaam, IP-adres en/of SSL-certificaat is toegekend, of de ingebruikname daarvan ten behoeve van een Dienst, is bewijs van toekenning. Een factuur van LinQhost voor aanvraag of bemiddeling is geen bevestiging van registratie.

7.5. LinQhost zal zorgen dat door Opdrachtgever via LinQhost toegekende domeinnamen, IP-adressen en/of SSL-certificaten voor de Diensten bruikbaar en beschikbaar zijn conform artikel 3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt LinQhost schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam, IP-adres en/of SSL-certificaat namens of door Opdrachtgever.

7.6. LinQhost is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam, IP-adres en/of SSL-certificaat of voor het feit dat een domeinnaam of IP-adres door een derde wordt overgenomen en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van LinQhost.

7.7. Tenzij anders overeengekomen wordt een IP-adres slechts ingezet voor de duur van de overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever. IP-adressen kunnen worden gedeeld met andere klanten van LinQhost, tenzij expliciet anders overeen gekomen. Opdrachtgever kan een IP-adres niet opeisen of meenemen tenzij dat expliciet schriftelijk is afgesproken. Voorts is LinQhost gerechtigd IP-adressen te wijzigen als dat noodzakelijk is voor een goede levering van de betreffende Dienst(en).

7.8. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is LinQhost gerechtigd een domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 8. Reselleractiviteiten

8.1. Indien een Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van LinQhost door Opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

8.2. Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens LinQhost overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van LinQhost is. Opdrachtgever is bij Resellen zelf als enige verantwoordelijk voor het leveren van ondersteuning aan haar klanten. LinQhost levert alleen ondersteuning (conform artikel 3) aan Opdrachtgever zelf.

8.3. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de overeengekomen grenzen van LinQhost. Opdrachtgever dient haar klanten echter te allen tijde minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als in deze algemene voorwaarden vermeld, in het bijzonder betreffende artikel 5 (Gedragsregels). LinQhost kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.

8.4. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens LinQhost.

8.5. LinQhost zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij LinQhost een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade aan systemen of netwerken van LinQhost, schending van de regels uit artikel 5 en overlast voor derden door activiteiten van klanten van Opdrachtgever is in ieder geval een dringende reden.

8.6. Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van LinQhost te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van LinQhost voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van LinQhost.

8.7. Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van LinQhost alsof zij zelf deze handeling of nalaten had verricht.

8.8. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt LinQhost het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten over de situatie en hen aan te bieden hun overeenkomsten voort te zetten bij LinQhost of een aan haar gelieerde derde.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van een Dienst ter beschikking gestelde werken (zoals software, scripts, teksten of afbeeldingen) berusten uitsluitend bij LinQhost of diens toeleveranciers, behoudens die rechten waarvan schriftelijk is overeengekomen dat zij worden overgedragen aan Opdrachtgever en tegen welke prijs.

9.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken. Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen in werken aan te brengen, tenzij dat expliciet overeengekomen is of dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik of om fouten te herstellen.

9.3. Indien enig recht van intellectueel eigendom op een werk wordt overgedragen van LinQhost naar Opdrachtgever, behoudt LinQhost een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om het werk en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. Dit laat onverlet de plicht van LinQhost om vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen.

9.4. Alle gebruiksrechten voor ter beschikking gestelde werken vervallen bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10. Prijzen

10.1. Alle prijzen zijn exclusief eventuele omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Voorts zijn prijzen op de website van LinQhost onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Alleen de prijzen in het aan Opdrachtgever toegezonden aanbod zijn bindend. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

10.2. Opdrachtgever zal jaarlijks bij vooruitbetaling het verschuldigde bedrag voldoen aan LinQhost, tenzij een andere termijn is afgesproken. Delen van het termijnbedrag die variabel zijn, bijvoorbeeld omdat ze worden vastgesteld op basis van daadwerkelijk verbruik gedurende de termijn, zal Opdrachtgever bij achterafbetaling voldoen aan LinQhost.

10.3. LinQhost is gerechtigd de gehanteerde tarieven eens per kalenderjaar aan te passen met een maximum van 5%. Indien de overeenkomst op dat moment nog geen jaar van kracht is, zal de tariefswijziging pas in werking treden voor Opdrachtgever bij ommekomst van het jaar.

10.4. LinQhost zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

10.5. Geen recht van opzegging bestaat indien de prijsaanpassing het gevolg is van aan LinQhost opgelegde verhogingen van overheidswege (zoals een BTW-verhoging) of kosten van leveranciers van LinQhost die zij één-op-één doorberekent.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

11.1. LinQhost zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever. LinQhost verstuurt elektronische facturen tenzij anders overeengekomen (waarbij administratiekosten gevorderd mogen worden). Opdrachtgever zal de facturen betalen viaautomatische incasso. Andere betalingsmogelijkheden zijn alleen mogelijk met aparte toestemming van LinQhost.

11.2. De betalingstermijn van facturen van LinQhost is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

11.3. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan LinQhost te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat LinQhost de melding heeft onderzocht. Indien LinQhost na onderzoek concludeert dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

11.4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

11.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

12.2. LinQhost zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen onder beheer van LinQhost, tenzij Opdrachtgever hiervoor toestemming heeft gegeven, de kennisneming noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of LinQhost daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of bevoegd gegeven bevel door de autoriteiten. In dat geval zal LinQhost zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt. Wanneer LinQhost van een bevoegdheid uit dit lid gebruik maakt, zal zij Opdrachtgever daarover informeren tenzij dit onmogelijk is of verboden door wet of bevel.

12.3. LinQhost behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere opdrachtgevers te gebruiken, voorzover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

12.4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. LinQhost is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

13.2. Iedere aansprakelijkheid van LinQhost voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens gederfde omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

13.3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen kan worden uitgekeerd is hetgeen gefactureerd voor de twaalf maanden voorafgaand aan de maand waarin het schadebrengende feit zich voordeed, met een maximum van ? 5.000,= (exclusief BTW). Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van LinQhost.

13.4. De aansprakelijkheid van LinQhost wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever LinQhost onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en LinQhost ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LinQhost in staat is adequaat te reageren.

13.5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat LinQhost door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van LinQhost kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 14. Duur en opzegging

14.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor voor een minimumtermijn van één jaar tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met wederzijds goedvinden.

14.2. De overeenkomst wordt bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig voor een opzegtermijn van 1 maand steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

14.3. Indien Opdrachtgever een consument is, wordt in afwijking van het vorige lid de overeenkomst na de minimumtermijn omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Opdrachtgever kan de overeenkomst steeds opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Mededeling hiervan kan via hetzelfde kanaal als waarlangs Opdrachtgever de aanvaarding heeft medegedeeld, alsmede schriftelijk of via het controlepaneel of administratief account (indien aanwezig).

14.4. Bij opzegging bedoeld in het vorige lid zal LinQhost eventueel vooruit betaalde maar door opzegging onverschuldigd geworden bedragen terugbetalen, onder verrekening van openstaande administratiekosten.

14.5. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is LinQhost gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. LinQhost is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

Artikel 15. Wijzigingen in overeenkomst

15.1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. LinQhost is echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.

15.2. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal LinQhost overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Zij zal van haar beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien LinQhost bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

15.3. LinQhost mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.

15.4. Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin LinQhost gevestigd is.

16.2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

16.3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

16.4. De door LinQhost ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

16.5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is LinQhost steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.